Wednesday, May 30, 2007

Sound Artists for GIL 07

List of Sound Artists for Get It Louder 2007:

718 (Sun Lei)
Alok
B6 (Lou Nanli)
Bai Tian
Chen Zhipeng
Dickson Dee (Li Chinsong)
Fathmount (Lee, Wilson )
Frishzelle
Hong Qile
Huan Qing
Huang Jin
iLoop (Luo Hao)
17CM (Jimu/Jiang Zhuyun + Shi Chuan@Hangzhou)
Douglas Lee
Li Jianhong + Vavabond (Wei Wei)
Li Kun
Lin Chi-Wei
Ma Fei San
me:mo (Zhai Ruixin)
No One Pulse
Sin:Ned (Wong Chung-Fai)
Sulumi (Sun Dawei)
Top Floor Circles
Torturing Nurse
Wang Fan
Jupiter Xu
EVENT-STRUCTURE (Yang Tao + aaajiao/Xu Wenkai)
Zafka (Zhang Anding)
Zenlu (Lu Zheng)